Vilka är förutsättningarna för mitt hus?
  • Ditt taks vädersträck
  • Ditt taks lutning
  • Ditt taks höjd
  • Ditt taks skuggning
Hur stor roll spelar takets riktning mot solen?

Väderstrecket spelar en viss roll för hur mycket solenergi du kan producera. Störst produktion får man vid en installation direkt i söder. Man får då en ganska hög peak effekt när solen står som högst. Det bästa läget enligt oss är att göra installationen i ett öst/väst läge eftersom man då får en jämnare solfördelningskurva under dagen. 

Hur mycket påverkar taklutningen?

Lutning påverkar energiproduktionen, mellan 30-40 graders vinkel brukar vara en optimal lutning. Men förlusten vid annan lutning är relativt liten (10 graders avvikelse ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen). Att följa takets lutning ger oftare en enklare och därmed billigare installation, snarare än att med olika ställningar och montage försöka vinkla panelerna i ett optimalt läge.

Jag har papptak, kan jag ha solpaneler då?

Det går bra att installera solcellsanläggningar på fastigheter med papptak. Oftast behövs dock speciella infästen då papptak saknar strö och bärläkt vilket är där man vanligtvis fäster panelerna.

Jag har plåttak, kan jag ha solpaneler då?

Plåttak är ofta det enklaste materialet att montera solceller på. Framförallt bandade eller falsade plåttak där man kan montera solpanelerna direkt i falsen. För plåtak av typ TP-20 eller Fantompannor penetreras ofta ytskicktet för att fästa panelerna igenom plåten. Ibland går det även att fästa paneler direkt i toppen fastklämd i TP-20 plåten.

Jag har tak med pannor i betong, kan jag ha solpaneler då?

Betong och tegeltak är vanliga i Sverige och det finns ett antal olika system för att fästa solpaneler på ett tak av denna typ. Oftast används krokar för att hänga upp panelen i strö eller bärläkten, i vissa fall behöver man göra en slipning av pannan för att allt ska komma på rätt plats igen. Ett stort antal solcellsanläggningar har installerats på betong och lertegeltak i Sverige under dom senaste åren.

Är det lättare att montera paneler på ett färdigt tak eller i samband med att man lägger nytt tak?

Står du just inför att lägga om ditt tak är det ett bra tillfälle att också titta på solpaneler. Oavsett om du vill göra en integrerad lösning, där solpanelerna ersätter taket som tätskikt eller om du vill placera solpaneler ovanpå en takbeklädnad (plåt, papp eller tegel). Gör du både taket och solinstallationen samtidigt, när byggnadsställning och mannar är på plats, sparar du naturligtvis också på det.

Soltak eller solpaneler? Vad ska jag välja?

De allra flesta som sätter solceller på taket väljer att placera dem ovanpå ett befintligt tak. Många har dock ställt frågan till oss gällande vilka typer av integrerade solcellstak som finns på marknaden samt vad skillnanden mellan dessa lösningar är.

Här kan du läsa om en jämförelse mellan soltak och solpaneler

Soltak börjar nu bli verklighet men man ska känna till att lösningen fortfarande är dyr och det finns i dagsläget inte fler än ett 100-tal installationer gjorda över hela Sverige. 

Vi har själva tidigare rapporterat om Teslas Soltak som du kan läsa mer om här. Det svenska bolaget Midsummer har tillsammans med Benders tagit fram en lösning som fungerar som ett integrerat soltak som du kan läsa om här. Midsummer har även själva tagit fram ett eget soltak med plåtprofil.

Andra bolag i branschen är Soltech Energy som var tidiga med levande byggmaterial, vi har också observerat att svenska Lindab marknadsför egna soltakslösningar.

Digisolar upplever att många kunder är intresserade av soltak men i slutändan blir avskräkta av det höga priset. Det man kan tänka på är att en integrerad soltaksinstallation inte borde jämföras med priset för en solcellsinstallaion utan snarare mot solcellsinstallation + kostnad för takbyte. 

Behöver man marginal på takets storlek utöver måtten för panelerna?

När man installerar solpaneler ska man undvika att täcka taket hela vägen ut i kantern. Om något händer eller behöver repareras måste man kunna komma upp på taket samt runt panelerna. Minsta avstånd Digisolar rekommenderar friliggande till kanten är 15-30 cm.

Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

Sedan 1 augusti 2018 behövs i regel inte bygglov för de som installerar solceller som följer takets riktning (eller “byggnadens form”, som det står i beslutet). Det finns dock en del undantag från de generella riktlinjerna och bl.a. i följande fall bör man tillfråga sin byggnadsnämnd om vad som gäller: 

  • Om anläggningen integreras i taket, dvs ersätter ett takmaterial såsom tegel eller plåt. 
  • Om anläggningen vinklas upp i förhållande till takets lutning. Detta är ofta fallet om man installerar en anläggning på ett platt tak.
  • Om huset har förhöjd kulturskyddsklass. 
  • Om det finns rådande planbestämmelser i området som exempelvis ställer krav på takets färg och utformning. 
  • Om huset ligger i ett område som klassas som “riksintresse för.

Bra att känna till är att vissa kommuner har egna regler för solceller och det är alltid rekommenderat att kolla på förhand ifall din fastighet behöver bygglov eller ej med kommunens byggnämnd. 

Påverkas solcellerna av värme?

Med en hög ytvärme minskar faktiskt solpanelens effekt. Dom bästa dagarna för din solcellsanläggning är därför oftast kalla och molnfria vinterdagar när utomhustemperaturen är 0 eller ett par minusgrader. 

Hur ska jag förbereda mitt hus inför en solcellsinstallation?

Det är i allmänhet bra att ha en god iordningställd tomt och rent runt byggnaden där en solcellsanläggning ska installeras. Det förenklar arbetet med att bygga ställning runt ditt hus vilket oftast krävs även för privata installationer. 

Det är din leverantörs ansvar att informera vilken typ av hjälp dom behöver från dig innan en installation.

Hur lång tid tar den faktiska installationen?

Den faktiska installationstiden för en solcellsanläggning är ofta kort. En anläggning på 5-15 kW bör inte ta längre tid en ett par till 5 dagar. Om arbetet är noga förberett och inga överraskningar uppstår brukar det gå väldigt smidigt.